NLP คืออะไร?

Neuro หมายถึง ระบบประสาทหรือระบบสมอง เทคโนโลยี NLP ถือว่า มนุษย์รับรู้สิ่งต่าง ๆ รอบตัว ผ่าน ตา หู จมูก ลิ้น และสัมผัส แล้วแปลความหมายผ่านกระบวนการคิด โดยจิตสำนึก และจิตใต้สำนึก แล้วกระบวนการคิดนี้ จะไปกระตุ้น ให้ระบบประสาทหรือสมองทำงาน ก่อให้เกิดการแสดงออก ทางอารมณ์และพฤติกรรม ซึ่งมนุษย์แต่ละคนจะมีความถนัดในการรับรู้ที่ต่างกัน

Linguistic หมายถึง วิธีการที่มนุษย์ใช้ภาษาเป็นเครื่องมือ ในการตอบสนองเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น เป็นการใช้ภาษาไปแปลความ แล้วสื่อความไปยังตัวเองและบุคคลอื่น เทคโนโลยี NLP พบว่า ถ้อยคำที่คุณคิดและพูด มีผลต่อ พฤติกรรมและการกระทำของคุณโดยตรง

Programming  หมายถึง กระบวนการปลูกฝังวิธีคิด วิธีใช้ภาษา และการเคลื่อนไหวทางร่างกาย เพื่อสร้างสภาวะจิตและรูปแบบ การคิดใหม่ที่ทรงพลัง อันจะส่งผลต่อการแสดงออกทาง ร่างกายที่ดีเลิศ เป็นการเปลี่ยนโครงสร้างการคิดและอารมณ์ ในรูปแบบใหม่ ที่จะก่อให้เกิดผลลัพธ์ยอดเยี่ยมในทุก ๆ ด้านของชีวิต ไม่ว่าจะเป็นการตัดสินใจ การแก้ปัญหา การเรียนรู้ การประเมินค่า และเพิ่มประสิทธิภาพความจำ เปรียบเสมือนการลบโปรแกรมตัวตนคนเดิมที่ไม่มีประสิทธิภาพออกไป แล้ว ลงโปรแกรมใหม่ที่มีประสิทธิภาพมากกว่าเดิมลงในสมอง

NLP คือ กระบวนการเปลี่ยนแปลงความเชื่อ ความคิด และความจำโดยการปลูกฝังความเชื่อใหม่ สร้างกระบวนการคิดใหม่ และเรียนรู้ระบบความจำแบบใหม่ ด้วยการเข้าควบคุมสมองของคุณเอง ด้วยการใช้ภาษาและการสื่อสารที่ถูกต้อง

เพียงคุณปรับเปลี่ยนการใช้ภาษา เปลี่ยนความเชื่อ ความคิด และการกระทำ คุณก็จะเปลี่ยนทุกอย่างได้ในระดับจิตใต้สำนึกและมีพลังอย่างไม่น่าเชื่อ ประสบความสำเร็จอย่างที่คุณคาดไม่ถึงทั้งเรื่องงานและเรื่องส่วนตัว

 ประโยชน์ของ NLP

  1. NLP ช่วยให้การสื่อสารมีประสิทธิภาพแม่นยำ ทำให้การเสนองานง่ายขึ้น
  2. NLP ช่วยสร้างความสัมพันธ์ที่ดีขึ้นกับคนรอบข้าง
  3. NLP ช่วยจัดการภาวะอารมณ์ให้อยู่ในแดนบวกได้อย่างรวดเร็ว
  4. NLP ช่วยให้เข้าใจตนเอง สื่อสารกับตนเองได้ดีมีประสิทธิภาพ
  5. NLP ช่วยจัดการพลังงาน ในระดับลึกและจัดการจิตใต้สำนึกได้ดี
  6. NLP ช่วยตีกรอบ ปรับเปลี่ยนความคิด ความเชื่อต่างๆให้เป็นไปในด้านดีขึ้นได้
  7. NLP สามารถใช้ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมความเคยชินของตนเอง ให้ลด เลิก หรือเปลี่ยนเป็นพฤติกรรมใหม่ได้

NLP ถูกนำไปใช้ประโยชน์ในหลายด้าน ทั้งการทำสื่อการตลาด การขาย การพัฒนาตนเอง พัฒนาทีมงาน หรือแม้แต่ใช้ในทางการแพทย์รักษา ผู้ป่วยทางจิต หรือการบำบัดผู้มีอาการทางอารมณ์ในระดับต่าง ๆ ผู้สิ้นหวัง เด็กเรียนหนังสือไม่เก่ง ผลการเรียนตกต่ำ นักกีฬาอาชีพที่มีผลงานไม่ดีอาการนอนไม่หลับ เครียด ทำงานไม่มีประสิทธิภาพ คนล้มเหลวทางธุรกิจ คนขาดเป้าหมายในชีวิต เป็นต้น การกีฬา การทำงาน การเงิน การรณรงค์หาเสียงเลือกตั้ง ผู้ที่ต้องการสร้างผลงานที่โดดเด่นเป็นเลิศ และอื่น ๆ 

NLP คืออะไร?
Scroll to top